Koersdag 08/08 geannuleerd!!
Journée de course 08/08 annulée!!

Bijkomende uitleg / Explication pour annulation

Door Politieke druk uit bepaalde hoek van de Stad Tongeren, hebben wij na samenspraak met de burgemeester, helaas laattijdig, onderstaande beslissing moeten nemen.  Waarvoor onze excuses!  Dit werd door velen als 'juiste beslissing' bestempeld, terwijl anderen toch weer liever de koersen hadden zien doorgaan.
Par cause de la pression Politique de certaines parties de la ville de Tongres, nous avons dû prendre, malheuresement tardif, la décision ci-dessous, après consultation avec le maire.  Pour laquelle nous nous excusons.  Cela a été véçu comme 'bonne décision', tandis que des autres préfèrent que les courses aient lieu.  

Het Bestuur van de VZW Drafrennen Tongeren heeft intussen beslist om deze verloren koersdag te laten herprogrammeren op zaterdag 22/08/2020 onder dezelfde koersvoorwaarden dan deze van 08/08/2020. 
Entretemps l'ASBL Drafrennen Tongeren a pris la décision de réprogrammer cette journée de courses perdue samedi le 22/08/2020 sous les mêmes conditions que ceux-ci du 08/08/2020.
Gezien de extreem hoge temperaturen (afkondiging code rood door het KMI) zijn wij als bestuur genoodzaakt om het dierenwelzijn te respecteren en de koersdag van morgen 08/08 af te lassen!
Vu les températures extrèmes de demain 08/08 (le KMI a annoncé code rouge) nous, comme comité, 
​​​​​​​devons  respecter le bien être du cheval et nous avons decidé d’annuler la journée des courses!

We verontschuldigen ons voor deze laattijdige berichtgeving.
Nous nous excusons pour ce signalement tardif.SEIZOEN 2020/ SAISON 2020​​​​​​​

Nieuwe data  voor het seizoen 2020: zie tabblad "koerskalender"! 

Volgende koersdag zaterdag 15/08/2020!! Start 14h 

Les nouvelles dates pour la saison 2020: voici la page "calendrier des courses"!  

Départ  suivant samedi le 15/08/2020!! Départ 14h


De koersuitschrijvingen voor onze 1e koersdag zijn ook terug te vinden op het tabblad koersprogramma, -uitslagen en spelopbrengsten
Les inscription des courses pour samedi le 01/08 sont retrouvable sure notre page 
koersprogramma, -uitslagen en spelopbrengsten.


Naast het koersprogramma van de volgende koersdag zijn de resultaten en de tijden van de gelopen rennen zijn, onmiddellijk na de definitieve uitslag, terug te vinden op onze pagina 
koersprogramma, -uitslagen en spelopbrengsten. Ook een prognose voor deze koersdag vind je hierop deze pagina.

Comme le programma des courses de la journée suivante,  les résulats des courses courues sont à retrouver sur notre page " programmes des courses ", directement après le résultat officiel de la course.  Aussi des prono's pour cette journée est à retrouvable sur cette page.


Het koersverslag van onze laatste koersdag kan u nog terug vinden onder het tabblad "koersverslagen".
Le reportage de la dernière journée est  encore retrouvable sous le tab "rapport des courses".

​​​​​​​

Blijf ook op de hoogte van alle nieuwtjes, foto's, vooruitblikken en uitslagen via onze Facebookpagina!
Reste au courant de toutes les nouvelles, photo's, perspectives et résultats sur notre page Facebook!Koersdagen  onder strenge Coronamaatregelen!
Journées de courses sous très sévères mesures de Corona! 


Te volgen Coronomaatregels voor koersdagen /  Règles du Corona à suivre pour les journées de courses

*Ingang aan de stallen: / Entrée au écuries:
- Deze ingang is uitsluitend voor de trainers, drivers, jockeys en begeleiders van de paarden.
  Cet entrée est seulement pour les entraîneurs, drivers, jockeys et grooms.

- Mondmasker en registratie bij aankomst is verplicht en ieder persoon die binnenkomt krijgt een 
  identificatiearmband.
  Masque et régistration à l'arrivée sont obligatoires et chaque personne recevra un bracelet d'intification
- Is toegestaan: / Est autorisé: 
  - met 1 paard: 1 begeleider en 1 trainer / avec un cheval: un compagnon et un entraîneur
  - met 2 paarden: 1 begeleider en 1 trainer / avec 2 chevaux: un compagnon et entraîneur 
  - met 3 paarden: 2 begeleiders en 1 trainer / avec 3 chevaux, deux compagnons et un entraîneur.
  - met 4 paarden: 3 begeleiders en 1 trainer / avec 4 chevaux: 3 compagnons et un entraîneur

  - met 5 paarden en meer: 5 begeleiders en 1 trainer /  avec 5 chevaux et plus: 5 compagnons et 1 entraîneur
 
Ingang hoofdtribune: / Entrée Tribune
- Deze ingang is voor de eigenaars en toeschouwers. ( LET OP!! Bij het bereiken van de maximumcapaciteit
  wordt niemand meer binnengelaten)
  Entrée seulement prévu pour les propriétaires et visiteurs.  (ATTENTION!! Quand le max. des gens autorisé est 
  atteint, personne n'est permis)
- Mondmasker en registratie bij aankomst is verplicht. / Masque et régistration à l'arrivée sont obligatoires.
- De kleedruimte voor drivers en jockeys blijft gesloten. Aangifte en afhalen van de nummers is voorzien buiten aan
  het weeglokaal.
  La vestiaire des jockeys restera fermée.  On peut aller chercher les numéros dehors, à côté du local de pesage.
- Maken van de zegefoto’s: ZONDER publiek, enkel eigenaar, trainer, groom, driver. Social distance van 1.5m
  respecteren
  Les photo's de victoires seront faites SANS publique; seulement  avec propriétaire, entraîneur, groom, driver.
  Social distancing de 1,5m doit être respecté!

Opgelet: het terrein aan de stallen en de parking is verboden voor het publiek, enkel de personen met een identificatiearmband mogen zich hier bevinden. Anderzijds mogen zij zich niet mengen tussen het publiek aan de tribune.
Attention: le terrain au écuries et le parking est interdit au publique; seulement les personnes avec un bracelet d'intification peuvent être là.  En outre les celles-ci ne peuvent pas se mêler entre la publique à la tribune.

Al het personeel en afgevaardigden van de maatschappij zullen een aparte identificatiearmband dragen. Zij hebben toegang tot alle ruimtes binnen en buiten.
Toutes le personnel et délégués de l'asbl porteront un autre bracelet d'intification. Ils ont de l'accès à tous les locaux à l'intérieur et a l' extérieur.   

Graag deze regels respecteren, draag zorg voor jezelf en anderen‼️
Veuillez respecter ces règles; porte soin pour toi-même et les autres !


image-404298-logos_Covid_1,5m_afstand-9bf31.png
image-404299-mondkapje_verplicht-45c48.jpg
​​​​DRAFRENNEN TONGEREN start seizoen 2020
ASBL Drafrennen Tongeren début saison 2020

Op 1 augustus 2020 is het eindelijk zo ver. De start van het nieuwe drafseizoen op de Tongerse renbaan.  
Covid 19 heeft ervoor gezorgd dat het een kort seizoen wordt. Helaas ook eentje zonder de ‘grote dagen’ maar de continuïteit van onze sport blijft wel gegarandeerd. Zo staan er 13 koersdagen op het programma die zeker de moeite waard zijn om te volgen.
Samedi le 01 août 2020 c'est finalement le début du nouvel saison de trot sur la piste de Tongres!  Covid-19 s'a assuré que ça va devenir une saison courte. Malheureusement aussi une saison sans les "Grandes Journées" mais la continuité de notre sport restera quandmême garantie. Ainsi il y a 13 journées de courses au programme qui en vaut certainement la peine à suivre.

Op sportief vlak zullen de eigenaars Luc Onghena en VOF Matic elkaar opnieuw het vuur aan de schenen leggen. Paard van Tongeren 2019, Kolin de la Futaie,  zal ongetwijfeld terug in actie komen en bij de drivers kijken we uit naar de duels tussen Gunther Loix, Hanna Huygens, Marc Moes en nog zoveel anderen.
Sur voie sportive les propriétaires Luc Onghena et VOF matic se mettront le feu.  Le cheval de Tongres 2019 , Kolin de la Futaie, sera là de nouveau sans doute et chez les drivers on attendront avec impatience les duels entre Gunther Loix, Hanna Huygens, Marc Moes et tant d'autres.  

Op een veilige manier koersen is momenteel de grootste prioriteit. Daarom vragen we ook dat iedere bezoeker, trainer, eigenaar, driver de coronamaatregelen in acht neemt. Het dragen van mondmaskers, de anderhalve meter regel en het regelmatig ontsmetten van handen blijven de 3 belangrijkste fundamenten. We kunnen het belang hiervan niet genoeg onderstrepen zeker nu de alarmbellen gaan en het virus terug blijkt aan te wakkeren.
Courir d'une manière sans danger est la plus grande priorité momentané.  C'est pourquoi nous demandons que chaque visiteur, entraîneur, proriétaire, driver considère les mesures de Covid-19.  Porter des masques, rester sur une distance de 1,5m et régulièrement désinfecter les mains, resteront les 3 mesures les plus importants.  Nous ne pouvons pas assez indiquer l'importance de ces mesures, certainement maintenant que nous recevons des signalisations d'alarme parce que le virus commence a hérisser de nouveau.   

Bovendien moeten we rekening houden dat lokale instanties (burgemeester en gemeenteraad) steeds de bevoegdheid hebben om de koersdag te annuleren indien zij een gevaar zien voor de volksgezondheid.
De plus nous devons tenir compte que les instances locales (bourgemestre et conseil communal) ont toujours le droit d'annuler une journée de course quand ils voient des dangers pour le santé publique.

Het bestuur wenst iedereen een veilig, sportief en succesvol seizoen toe!
Le comité souhaite à tout le monde une saison sécure, sportive et successive!
image-403959-74533377_774906976288296_7675720875714281472_n-d3d94.jpg
image-403960-58745084_2278183915730892_4215092590900412416_o-9bf31.w640.jpg
image-403961-72589765_764805317298462_4944916257292943360_n-c20ad.jpg
image-344154-Koers_4-c9f0f.jpg

FOTO'S DRAFRENNEN TONGEREN / PHOTO'S  


image-305635-pub_eurotiercé_nl.jpg
image-305636-pub_eurotiercé_fr.jpg