SEIZOEN 2020/ SAISON 2020​​​​​​​

Nieuwe data  voor het seizoen 2020 worden weldra gepubliceerd! 

Les nouvelles dates pour la saison 2020 seront publiées bientôt!  
Naast het koersprogramma van de volgende koersdag zijn de resultaten en de tijden van de gelopen rennen zijn, onmiddellijk na  definitieve uitslag, terug te vinden op onze pagina 
koersprogramma, -uitslagen en spelopbrengsten. Ook een prognose voor deze koersdag vind je hierop deze pagina.

Comme le programma des courses de la journée suivante,  les résulats des courses courues sont à retrouver sur notre page " programmes des courses ", directement après le résultat officiel de la course.  Aussi des prono's pour cette journée est à retrouvable sur cette page.


Het koersverslag van onze laatste koersdag kan u nog terug vinden onder het tabblad "koersverslagen".
Le reportage de la dernière journée est  encore retrouvable sous le tab "rapport des courses".

​​​​​​​

Blijf ook op de hoogte van alle nieuwtjes, foto's, vooruitblikken en uitslagen via onze Facebookpagina!
Reste au courant de toutes les nouvelles, photo's, perspectives et résultats sur notre page Facebook!image-123478-12440230_1723366484545974_3490094257326080509_o.w640.jpg
 MEDEDELING / COMMUNICATION DRAFRENNEN TONGEREN

Beste drafliefhebbers,
Chers amateurs du Trot,

Graag willen we jullie het volgende meedelen:
Volontiers nous voulons vous communiquer le suivant:

Zullen opnieuw plaatsvinden:/Il y auront de nouveau lieu:

-      oefenstarten / des départs d'excercise:
ZATERDAG 05 juli 2020 om 10u
SAMEDI LE 05 JUILLET 2020 A 10H

-    oefenrennen / des courses d'excercise:
ZATERDAG 11 JULI 2020 en ZATERDAG 25 juli 2020 
SAMEDI LE 11JUILLET 2020 ET SAMEDI LE 25 JUILLET 2020 
​​​​​​​


❗️Let op❗️ / ❗️ Fait Attention❗️
PISTE ENKEL TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VZW DRAFRENNEN TONGEREN
LA PISTE EST SEULEMENT ACCESSIBLE POUR LES MEMBRES DE L'ASBL DRAFRENNEN TONGERENRichtlijnen bij de heropening van de trainingen vanaf maandag 4 mei 2020!
Les consignes pour la réouverture de la piste de trot à Tongres à partir du lundi 4 mai 2020!

* Algemene richtlijnen / Consignes générales

   -  BEN JE ZIEK… BLIJF IN UW KOT/  ÊTES-VOUS MALADE...RESTEZ CHEZ VOUS

   -  SOCIAL DISTANCING : dit blijft het basismotto (voor de komende maanden) : zorg dat je altijd de onderlinge 
    afstand van 1.5 meter houdt / 
DISTANCE SOCIALE: cela reste la devise de base (pour les mois à venir):
​​​​​​​    garder toujours la distance de 1.5 mètre.

   -  HYGIENE EN BEVEILIGING / HYGIENE ET PROTECTION:

      * Was je handen meer dan ooit (en grondig) / Lavez-vous les mains plus que jamais (et soigneusement)

      * Gebruik van mondmaskers of gezichtsbescherming is aangewezen, maar geen verplichting. / 
         l’utilisation de masques ou de protections de visage est recommandée, mais pas obligatoire. 

      * Ontsmetting van je handen en eventueel dragen van beschermende handschoenen biedt eveneens extra
         bescherming. / La désinfection de vos mains et éventuellement porter de gants de protection offre 
         également une protection supplémentaire

      * Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.  / Touchez votre visage le moins possible.

      * Omkleden gebeurt thuis. / Le changement de vêtements se fait à la maison.

      * Gebruik eigen materiaal en probeer geen materiaal te delen. / Utilisez votre propre équipement et essayez
        de ne pas partager l’équipement.
 

      * Parkeer ook met genoeg afstand van de andere voertuigen om fysieke interactie te vermijden.  / 
        Garez-vous suffisamment loin des autres véhicules pour éviter les interactions physiques.

      * Probeer ook naastliggende boxen niet te gebruiken en zeker niet iemands anders box. / N'ose pas a 
        utiliser les boxes à côté et certainement pas un box de quelqu'un d'autre 


*  Trainen van dravers op de renbaan van Tongeren vanaf 4 mei 2020. / 
   
Entraînement des trotteurs à l’hippodrome de Tongres à partir du 4 mai

  - Paardensport is toegelaten voor iedereen in openlucht. / * L’équitation est autorisée pour tout le monde en plein air
 
  - Je kan dat doen met leden van hetzelfde gezin (die onder één dak wonen ) en of met 2 personen. / 
Vous
    pouvez le faire avec des membres de la même famille (qui vivent sous un même toit) et ou avec 2 personnes.

  - Om een te grote toevloed te vermijden, mag elke trainer max 4 paarden meebrengen; een eigenaar mag max
    2 paarden meebrengen . / 
Pour éviter un afflux trop important, chaque entraîneur peut amener un maximum de
    4 chevaux, un propriétaire peut apporter un maximum de 2 chevaux. La combinaison des deux n’est pas 
    autorisée.
 

  - Voor 1 paard: 1 begeleider en 1 driver en/of jockey toegestaan. / 
    
Pour un cheval, un compagnon et un jockey sont autorisés.
    Voor 2 paarden: 1 begeleider en 1 driver en/of jockey toegestaan. / 
   
Pour 2 chevaux, un compagnon et un jockey. 
    Voor 3 paarden: 2 begeleiders en 1 driver en of jockey toegestaan. / 
    
Pour 3 chevaux, deux compagnons et un jockey.
    Voor 4 paarden: 2 begeleiders en 1 driver en/of jockey. / Pour 4 chevaux, 2 compagnons et un jockey.

  - Om de afstand te respecteren mag er max per 2 samen gereden worden. In lengte moet de afstand minstens
    25m gehouden worden. / 
Pour respecter la distance peut être conduit par 2 max. La distance doit être
    maintenue à au moins 25m de long.

  - Er zijn geen toeschouwers toegestaan. / Aucun spectateur n’est autorisé.

  - Beperk de tijd van training tot het strikt noodzakelijke. / Limitez l’entraînement à ce qui est strictement 
    nécessaire.

  - Bouw de conditie van de paarden verantwoord op, ze hebben een lange rustperiode achter de rug / 
    Construire la condition des chevaux de manière responsable, ils ont eu une longue période de repos.

  - Pistegebruik is uiteraard alleen voor betalende leden. / L’utilisation des pistes est bien entendu réservée aux
    membres payants.

* Toezicht en controle / Supervision et contrôle

-  Het bestuur van VZW Drafrennen Tongeren, neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet toepassen 
   van bovenstaande richtlijnen. Indien u ze niet volgt, zal u zelf de verantwoordelijkheid dragen. Er kan
   politietoezicht zijn op om het even welk ogenblik. / 
Le Conseil d’administration de ASBL Drafrennen Tongres
   decline toute responsabilité en cas de non-application des directives ci-dessus. Si vous ne le suivez pas, vous
   en assumerez vous-même la responsabilité. La police peut être présente à tout moment.

-  De piste zal iedere dag gesloten zijn vanaf 19u00. /  La piste sera fermée tous les jours à partir de 19h00.


Le Conseil 


FOTO'S DRAFRENNEN TONGEREN / PHOTO'S  


image-305635-pub_eurotiercé_nl.jpg
image-305636-pub_eurotiercé_fr.jpg